Zapraszamy na stronę naszego projektu:

MOBILINOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ
Doskonalenie zawodowe kadry źródłem sukcesu społeczności szkolnej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodatkowe informacje: http://power.frse.org.pl/ edukacja-szkolna
Okres realizacji projektu: 15.11.2016 DO 14.06.2018r.
Nasz program:
1. Informacje na temat programu:
• Wprowadzenie
• Cele
• Przygotowanie projektu
• Uczestnicy
• Europejski plan rozwoju Technikum Ośrodka Edukacji „SOKRATES”

2. Sprawozdanie z mobilności.
3. Galeria zdjęć.

1. INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu efektywnego nauczania, między innymi poprzez podniesienie poziomu nauczania języka angielskiego dla naszych uczniów. Działania, które szkoła zamierza wdrążyć obejmują procesy sekwencyjne i długofalowe. Wszelkie działania mają na celu podniesienie wskaźnika zdawalności języka angielskiego na egzaminie maturalnym, po drugie nasz ośrodek jest w trakcie przygotowywania projektu dotyczącego międzynarodowej wymiany uczniów i nauczycieli w ramach programu Erasmus plus. Niezbędne do ulepszenia współpracy międzynarodowej jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli, kadry zarządzającej, które zaowocuje możliwością swobodnego porozumiewania się z organizacjami partnerskimi. Nasza szkoła już rozpoczęła działalność w ramach platformy e-Twinning, którą również zamierzamy rozwijać i ulepszać. Wprowadzając plan w życie szkoła planuje początkowo w ramach powyższego projektu oddelegować na szkolenie językowe 2 nauczycieli, 1 pracownika kadry zarządzającej oraz 1 pracownika administracji ( zarówno pracownik kadry zarządzającej jak i pracownik administracji prowadzą zajęcia z młodzieżą szkolną) .

WPROWADZENIE

W skład Ośrodka Edukacji „SOKRATES” wchodzi Technikum oraz Liceum Ogólnokształcące. Szkoła jest dynamicznie rozwijającą się placówką, otwartą na innowacje, stale rozwijającą bazę sprzętu komputerowego (komputery, rzutniki, drukarki, tablice interaktywne, cyfrowy sprzęt medyczny i kosmetyczny). Ośrodek w swoich placówkach kształci blisko 300 uczniów. Głównym celem Ośrodka jest zdobywanie jak największego doświadczenia w zakresie nauczania i edukacji. Wdrażamy innowacyjne metody nauczania, aby jak najbardziej otworzyć naszą szkołę na rynki międzynarodowe i tym samym pomóc naszej młodzieży w jak najszybszym zaadoptowaniu się na rynku pracy zarówno w kraju jak i za granicą.
Pracownicy szkoły często wychodzą z inicjatywami mającymi na celu wzrost zainteresowania uczniów przedmiotem i polepszenie wyników nauczania oraz rozwijanie pasji uczniów. Poważnym problemem, z którym borykają się uczniowie naszej szkoły jest brak dostępu do bezpłatnych kursów językowych oraz do szeroko rozumianej kultury. Dostęp do teatru, kina czy muzeum jest również ograniczeniem dla naszych uczniów. Utrudnia to uczniom otwarcie się na wielokulturową edukację obywatelską, a w dalszej perspektywie na dobrą komunikację w społeczeństwie interkulturowym. Zakładamy, że pomoc w pokonywaniu barier w połączeniu z nowoczesną edukacją wyzwoli u naszych uczniów większą motywację do nauki. W przyszłości ograniczyłoby to zagrożenie wczesnym opuszczeniem szkoły, a co za tym idzie wykluczeniem społecznym i ewentualną demoralizacją nieletniego.

CELE

Projekt ten jest zorientowany na poprawę znajomości języka angielskiego wśród nauczycieli, kadry zarządzającej i pracowników administracji oraz efektywne korzystanie z urządzeń mobilnych oraz technologii informatycznych w procesie nauczania, oraz otwarcie na współpracę międzynarodową.

Cele programu odnoszą się do:
• umiejętności i kwalifikacji pracowników – poprawa kompetencji językowych nauczycieli;
• wymiaru europejskiego instytucji (Europejskiego Planu Rozwoju Placówki) – zapoznanie nauczycieli ze szczegółowymi celami, wartościami oraz zadaniami wynikającymi z europejskich i światowych trendów edukacyjnych, pozyskanie partnerów wymian szkolnych w wielu krajach europejskich, wymiana doświadczeń z nauczycielami i organizacjami oświatowymi w krajach europejskich;
• nowych narzędzi lub metod nauczania – poznanie europejskich i światowych modeli edukacyjnych, strategii uczenia się i nauczania, metod, technik i programów edukacyjnych;

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

Kluczowe problemy w sferze kształcenia i wychowania, zgodnego z modelem europejskim, odnoszą się do szeroko rozumianego uspołeczniania szkoły, co wiąże się z edukacją obywatelską oraz nauką o kulturze, obyczajach i tradycjach własnego kraju, jak i innych narodów.
Zakładamy, że udział nauczycieli w projektach mobilności w latach 2014 – 2016 pomoże im odkryć wiele umiejętności zawodowych, językowych i organizacyjnych, a także przełamywać w środowisku lokalnym stereotypy związane z innymi kulturami. Ponadto poprzez nowe doświadczenia i nabytą wiedzę łatwiej będzie przekonywać uczniów, że warto podróżować, uczyć się języków obcych i zostać obywatelem Europy. Warto również podkreślić, że międzynarodowy wymiar i działalność szkoły na arenie europejskiej to niezwykle istotne aspekty nowoczesnej edukacji oraz codziennej pracy nauczyciela.

W związku z uczestnictwem w programie „Doskonalenie zawodowe kadry źródłem sukcesu społeczności szkolnej” zespół nauczycieli opracował wieloletni plan rozwoju szkoły, w którym priorytetowymi celami strategicznymi jest podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej w takim zakresie, aby móc zapewnić każdemu uczniowi edukację na jak najwyższym poziomie umożliwiającym jego rozwój uzdolnień, zainteresowań i aspiracji edukacyjnych. Tak rozumiane kształcenie gwarantuje zarówno nauczycielom, jak i uczniom poczucie przynależności do szkolnej wspólnoty europejskiej. Zakładamy, że realizacja międzynarodowego projektu przyczyni się do doskonalenia umiejętności komunikacyjnych w języku obcym, przedsiębiorczości, większej otwartości na wielokulturowość i demokrację. Uczestniczący nauczyciele dzieląc się doświadczeniami w zakresie poznanej metodologii i praktyki, pogłębią również swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii komunikacyjno – informacyjnej.

Przygotowanie kulturowo-językowe i organizacyjne dla grupy uczestników projektu poświęcono następującym zagadnieniom: język, literatura, polityka, systemy oświatowe, obyczaje, kuchnia, tradycje, stereotypy, sztuka, elementy geografii i turystyki. Przed wyjazdem nauczycieli do Wielkiej Brytanii odbyło się specjalistyczne szkolenie, w formie warsztatowej, dotyczące komunikacji międzykulturowej i funkcjonowania w kraju o odmiennej kulturze. Szkolenie w języku angielskim przeprowadziła nauczycielka naszej szkoły, która jest w trakcie pisania pracy doktoranckiej z filologii angielskiej p. Magdalena Dworzak. W związku z powyższym w 2017 roku (na etapie wstępnym przystąpienia do projektu) uczestnicy podjęli decyzję o rozpoczęciu kursu doskonalącego język angielski. Nauka języka angielskiego pokryta jest ze środków własnych oraz ze wsparcia organizacyjnego przyznanego dofinansowania dla Technikum Ośrodka Edukacji „SOKRATES”. W celu poszerzenia wiedzy na temat kraju goszczącego oraz pozyskania informacji dotyczących kultury danego kraju, każdy nauczyciel indywidualnie zobowiązany był do przygotowania prezentacji i zwięzłej prelekcji. Program przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego został opracowany w oparciu o cele i charakter wyjazdu szkoleniowego oraz związane z wyjazdem potrzeby uczestników mobilności. Zdobyta wiedza pozwoliła zrozumieć nowe środowisko, zachowania obywateli obcego kraju oraz pomogła szybciej zaaklimatyzować się w nowym miejscu. Podczas przygotowań omówiono również główne zadania projektu, a także role i zadania poszczególnych uczestników. Uczestnicy otrzymali od koordynatora projektu szczegółowy zakres zadań do realizacji a także ulotki, mapy, rozmówki, słowniki, przewodniki.

PAŃSTWO PARTNERSKIE – WIELKA BRYTANIA

Poszukiwanie szkolenia, którego dotyczyć będą planowane mobilności jest jednym z większych wyzwań stojących przed naszą instytucją. Zamierzamy wykorzystać posiadane kontakty, nawiązane dzięki dotychczasowemu udziałowi w seminarium kontraktowym w Sopocie w ramach rozwoju platformy e-Twinning oraz szkoleniom organizowanym przez FRSE. Kryterium doboru państwa ustalono zgodnie z profilem odpowiadającym celom projektu. Wybrano ośrodek szkoleniowy EF Education First Language Schools w Brighton, który mógł zapewnić realizację potrzeb szkoleniowych uczestników projektu.

UCZESTNICY

Zgodnie z założeniami w projekcie uczestniczy 4 nauczycieli Technikum OE „SOKRATES” w Bielsku-Białej.
Nauczyciele ze szkoły:

1. Agnieszka Cłapa
2. Dominik Olejak
3. Katarzyna Stachak
4. Dariusz Stachak

Realizatorami działań projektu są nauczyciele technikum. Z uwagi na kompleksowe wdrażanie programów innowacyjnych na różnych poziomach kształcenia, oraz tworzeniem odpowiednich warunków do ich realizacji program PO WER „Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej” zaangażował do aktywnego uczestnictwa dyrekcję szkoły, pracowników oraz przedstawicieli lokalnych władz oświatowych.
Wszyscy uczestnicy liczą na wartościowy wpływ projektu zarówno na ich rozwój osobisty, jak i zawodowy. Zdobyty bagaż doświadczeń będą starali się przenieść na grunt swojej pracy zawodowej. Przy wyborze uczestników kierowano się potrzebami szkoły w zakresie kompetencji językowych nauczycieli oraz rozwoju placówki. Ponadto kryterium doboru odniesiono do praktycznych umiejętności nauczycieli przydatnych podczas realizacji projektu. Za najważniejsze kryterium należy przyjąć dostosowanie kwalifikacji nauczycieli do strategicznych kierunków rozwoju szkoły i naszego regionu.
Za najważniejszą potrzebę u tych nauczycieli uznano kształcenie językowe. Uczestnictwo w programie powinno wpłynąć na ich motywację do nauki języka angielskiego oraz nakłonić do tzw. kształcenia przez całe życie. Ponadto poszerzą swoją wiedzę i umiejętności językowe, wdrożą rozwiązania metodyczne na swoich lekcjach. Pomogą również ukierunkować wymagania stawiane przed organizatorami kursów zagranicznych. Ponadto wprowadzi do programu wychowawczego szkoły nowe propozycje i rozwiązania problemów wychowawczych zaczerpnięte z własnych obserwacji i doświadczeń z podróży.

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU TECHNIKUM I LICEUM OŚRODKA

Plany szkoły dotyczące zagranicznych mobilności edukacyjnych i działań związanych ze współpracą międzynarodową.

2016-2018 – „Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej” w ramach projektu – udział w szkoleniu w Wielkiej Brytanii pt. „Doskonalenie zawodowe kadry źródłem sukcesu społeczności szkolnej” w zakresie kształcenia językowego.
– doskonalenie umiejętności zawodowych 4 nauczycieli: kształcenie językowe, doskonalenie warsztatu pracy, poznanie innowacyjnych metod pedagogicznych i programów nauczania, zdobycie partnerów z zagranicy.

W latach 2018-2020 planujemy przystąpić do Akcji 2 i kontynuować dalszą współpracę na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Priorytetowo traktujemy tutaj uczniów i ich potrzeby rozwijania swoich zainteresowań, poszerzania wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych.

Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas realizacji pierwszego projektu z pewnością będzie dobrym wsparciem podczas kolejnych spotkań projektowych i wyjazdów edukacyjnych. Uczniowie i nauczyciele mieliby również szansę wypracowania wspólnych rozwiązań w ramach proponowanych priorytetów, do których należą: zwiększanie osiągnięć młodych ludzi, szczególnie tych zagrożonych wczesnym opuszczeniem szkoły lub z niskim poziomem umiejętności podstawowych, podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki, rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Aby to osiągnąć, zamierzamy kontynuować udział w projektach FRSE PO WER oraz Erasmus+ po to, aby nauczyciele wraz z uczniami uczestniczyli w wymianach młodzieży z różnych krajów, inicjatywach i projektach skupionych wokół zagadnień związanych z doskonaleniem kompetencji językowych, informatycznych i społecznych. Wyjazdy naszych nauczycieli wraz z uczniami dadzą szanse na poznanie kultury i obyczajów innych krajów, a dzięki działaniom wspierającym pozwolą rozwinąć współpracę i partnerstwo międzynarodowe, wymianę praktyk i doświadczeń z placówkami oświatowymi na terenie Europy. W dalszych planach przewidziane są dla nauczycieli wyjazdy edukacyjne różnego rodzaju (zagraniczne kursy, pobyty typu job shadowing, wyjazdy z młodzieżą).

Zdobyte doświadczenie i kompetencje nauczycieli (językowe, organizacyjne, metodyczne) pozwolą stworzyć nowy wieloletni plan strategiczny rozwoju Ośrodka Edukacji „SOKRATES”, w którym za najważniejsze uznać należy:

• Działania wzmacniające aspiracje edukacyjne uczniów: popularyzacja języka angielskiego wśród młodzieży przez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły o dodatkowe zajęcia języka angielskiego w, a w dalszej perspektywie w trakcie wymian partnerskich – wyjazdy uczniów do krajów UE.
• Działania pozwalające dostrzec uczniom szanse na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej – zaplanowanie w procesie dydaktycznym „ścieżki” prowadzącej po krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem różnych kultur, polityki, zwyczajów, języków obcych, zabytków, instytucji i przedsiębiorstw.
• Efektywne wykorzystanie zmodernizowanej bazy dydaktycznej i komputerowo-informacyjnej naszej szkoły do rozwijania kompetencji kluczowych, a szczególnie do kompetencji uczenia się z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych: tworzenie prezentacji multimedialnych, międzynarodowa współpraca przez platformy edukacyjne i komunikatory społecznościowe, zastosowanie nowoczesnych form i metod pracy, np. E-learning, seminaria w sieci, wideokonferencje, demonstracje on-line, E-Twinning. Wykorzystanie strony eTwinning przyczyni się do rozwijania świadomości językowej oraz kulturowej u uczniów, co jest istotne dla kształtowania umiejętności opisywania własnych zwyczajów kulturowych i rozumienie innych kultur. Dodatkowych atutem jest wykorzystanie technologii informacyjnej przy tworzeniu fotorelacji z zajęć, krótkich filmików czy prezentacji oraz komunikacji online, co może znacząco wypłynąć na poziom motywacji do nauczania językowego i zawodowego.

• Likwidacja barier kulturowych i środowiskowych – dotarcie i pomoc uczniom z rodzin o niskim statucie społeczno-ekonomicznym: spotkania z rodzicami, prezentacja zdobytych wiadomości, występy z elementami kultury i tradycji państw UE dla środowiska lokalnego, projekcje filmowe z podróży po krajach europejskich, włączenie uczniów z tzw. „rodzin zagrożonych” do aktywnego uczestnictwa w programie wymian szkolnych.

• Zwiększenie dostępności do zajęć pozalekcyjnych: rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych (kół rozwijających zainteresowania i potencjalne uzdolnienia uczniów: teatralnych, dziennikarskich, naukowych, sportowych) o nowe formy, metody i techniki pracy rozwijające postawy twórcze i kreatywne myślenie.

• Wdrażanie uczniów do pracy w zespole ze szczególnym uwzględnieniem szacunku dla tradycji własnego kraju, regionu, rodziny oraz tolerancji wobec innych kultur i obyczajów: poznanie sztuki, zabaw, piosenek itp. dzieci z innych krajów, przedstawienia, dla społeczności uczniowskiej i rodziców.

• zastosowanie nowoczesnych metod i technik rozwijających postawy twórcze i kreatywne myślenie uczniów, przybliżenie sposobów uczenia się dzieci i młodzieży w innych krajach.

Należy jednocześnie podkreślić, że udział niewielkiej wiejskiej szkoły w projekcie pozwoli zrealizować wiele kluczowych celów z zakresu wyrównywania szans w dostępie do nowoczesnej edukacji i zmniejszyć tzw. segregację między szkołami. Co najważniejsze nabyte kompetencje z pewnością stanowić będą znakomity katalizator aktywności całej społeczności szkolnej – nauczycieli, uczniów, rodziców a także lokalnych władz oświatowych. Zakładamy, że realizacja projektu stanie się źródłem nowych inicjatyw wspomagających edukację w naszym środowisku.

Opis działań:

– uczestnictwo w wykładach, zajęciach, warsztatach;
– realizacja projektów edukacyjnych związanych z edukacją wielokulturową w naszej szkole;
– organizacja zajęć tematycznych dla młodzieży w ramach nauczania języka angielskiego;
– prezentacje multimedialne o edukacji, kulturze i obyczajach w regionach i krajach zrealizowanej mobilności publikowane na platformach e-learningowych oraz przez E-Twinning;
– przygotowanie prelekcji dla uczniów oraz nauczycieli z przedstawiającej wiadomości o krajach europejskich;
– publikacja uzyskanych podczas mobilności materiałów dydaktycznych w formie broszury reklamującej projekt FRSE Zagraniczna Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej;
– zaprezentowanie lokalnej społeczności (w środowisku szkolnym i pozaszkolnym – przed rodzicami, władzami samorządowymi i oświatowymi) informacji o realizacji projektu w formie prelekcji i prezentacji;

„Doskonalenie zawodowe kadry źródłem sukcesu społeczności szkolnej” – 2016